Chapter New Members

 
 

Inschrijving aan het Belgian Metropole Chapter click hier


Jaarlijkse Lidmaatschap voor de H.O.G. CHAPTERS
CONTACTNUMMERS van de H.O.G.

Customer Service H.O.G.
Maandag tot vrijdag van 9 tot 18:00h: 00 800 1111 2223 (gratis nummer) of 00 442 08 591 9088 (betalend nummer)
Fax : 00 800 7766 5566 (gratis nummer) ou 00 44 208 843 8770 (betalend nummer)
E-mail: customerservices@hog-europe.com
Adres : H.O.G. Member Service –PO Box 114, TWICKEN (UK) TW1 1XQ

LIDMAATSCHAP van de H.O.G.

FULL MEMBER – bestuurders, eigenaar van een Harley- Davidson
1 jaar= 53£ (73 €)
Life= 529£ (730 €)

Associated member – passagiers: passagier van een abonnementhouder
1 jaar= 29£ (37 €)
Life= 288£ (370 €)

TOETREDING of VERNIEUWING LIDMAATSCHAP BIJ DE BEGIAN METROPOLE CHAPTER
Reglement :
Niemand kan lid zijn van de club zonder aangesloten te zijn bij de H.O.G.

Het verlies van het lidmaatschap bij de H.O.G., leidt automatisch tot het verlies van het lidmaatschap bij de club.

Lidmaatschap bij de Chapter: 35 euro.

Inschrijving hier
Inscription au Belgian Metropole Chapter cliquez ici


Affiliation annuelle pour le H.O.G. & CHAPTER
NUMEROS DE CONTACT DU H.O.G.


Customer Service HOG
du lundi au vendredi de 9 à 18h :00 800 1111 2223 (n° gratuit) ou 00 44 208 591 9088 (n° payant)
Fax : 00 800 7766 5566 (n° gratuit) ou 00 44 208 843 8770 (n° payant)
E-mail : customerservices@hog-europe.com
Adresse :H.O.G. Member Services - PO Box 114, TWICKENHAM (UK) TW1 1XQ

AFFILIATIONS H.O.G.

Full membership – Membre titulaire : conducteur propriétaire d'une Harley-Davidson
1 an = 53£ (73 €)
Life = 529£ (730€)

Associate – Membre associé : passager d'un membre titulaire
1 an = 29£ (37€)
Life = 288£ (370 €)

AFFILIATIONS ou RENOUVELLEMENT AU BELGIAN METROPOLE CHAPTER
Règlement :
Personne ne peut être membre de l'Association sans être affilié au H.O.G.

La perte de la qualité de membre H.O.G. entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre de l'Association.

Affiliation au Chapter : 35 euros.

Inscription ici

Annual Charter for HOG Chapters


Voorwoord


De Harley Owners Group® (H.O.G.) is een organisatie die is opgericht en wordt gesteund door de Harley-Davidson® Motor Company. De groep is opgezet om voordelen en diensten op het gebied van motorrijden te bieden aan Harley-Davidson-enthousiastelingen over de hele wereld en om nauwe banden te scheppen tussen de Harley-Davidson-rijder, de Harley-Davidson-dealer en de Harley-Davidson Motor Company.

Er wordt de mogelijkheid geboden om een onafhankelijke afdeling, een Chapter, op te zetten, dat is aangesloten bij de Harley Owners Group. Dat heeft tot doel om leden bij elkaar te brengen voor het gezamenlijke belang van het bevorderen van activiteiten die met motorrijden te maken hebben. Het doel van elk Chapter is het enthousiasme te bevorderen voor het rijden op Harley-Davidson motoren. Het Chapter moet een gezinsgerichte en nonpolitieke organisatie zijn.

Artikel I – Doel

Het doel van het lokale Chapter is het bevorderen van activiteiten die met motorrijden te maken hebben voor leden van de Harley Owners Group door het organiseren van Chapter-activiteiten en het bevorderen van het deelnemen aan andere H.O.G.-evenementen.


Chapter-activiteiten en aangelegenheden dienen uitgevoerd te worden op een wijze die past bij een gezinsgerichte, apolitieke filosofie.


Artikel II – Sponsorschap

Elk Chapter moet worden gesponsord door een officiële Harley-Davidson dealer. De beslissing om een Chapter te sponsoren is uitsluitend aan de dealer.


Een officiële Harley-Davidson dealer kan slechts één H.O.G.-Chapter sponsoren.


De Sponsoring-Dealer is volledig bevoegd te eisen dat het gesponsorde Chapter zijn aangelegenheden en activiteiten uitvoert in overeenstemming met de normen van de Sponsoring-Dealer. De Sponsoring-Dealer dient van het Chapter te eisen dat de activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met dit Charter en het H.O.G.-beleid.

De Sponsoring-Dealer heeft de bevoegdheid en het goedkeuringsrecht betreffende de inhoud van alle Chapter-publicaties.

De Sponsoring-Dealer heeft de bevoegdheid over alle zaken die het lidmaatschap van het Chapter betreffen.

De Sponsoring-Dealer kan contributie vaststellen voor het Chapter, welke contributie uitsluitend gebruikt mag worden ter dekking van de administratieve kosten van het Chapter.


Chapters die zijn opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk dienen dit gedeelte samen met de reglementen van het Chapter te lezen.


Artikel III – Toepassing en duur van relatie

Aansluiting van het Chapter bij de H.O.G. geldt voor een termijn van één jaar en dient jaarlijks aangevraagd en door de H.O.G. goedgekeurd te worden.


Artikel IV – Naam en aansluiting

De Harley Owners Group, een onderdeel van de Harley-Davidson Motor Company, is het bestuurlijk lichaam van alle H.O.G.-Chapters. Elk bij de Harley Owners Group aangesloten Chapter is een aparte en onafhankelijke organisatie die haar leden diensten levert "zonder winstoogmerk".


Elk aangesloten Chapter dient zich te houden aan dit Charter en aan het beleid van de H.O.G.

Aangesloten Chapters dienen genoemd te worden naar de stad of vestigingsplaats van de Sponsoring-Dealer. H.O.G. heeft het recht namen van Chapters al of niet goed te keuren.

Indien de H.O.G. besluit, geheel naar eigen inzicht, dat een Chapter zich niet houdt aan dit Charter, kan de H.O.G. de erkenning van het Chapter als bij de H.O.G. aangesloten organisatie intrekken. Op dezelfde wijze kunnen dealers te allen tijde het sponsorschap van hun Chapter intrekken, waarbij de aansluiting van het Chapter bij de H.O.G. ook eindigt.


Artikel V – Officers

Aangesloten Chapters moeten de volgende Primary Officers hebben: Director, Assistant Director, Treasurer, Secretary en Sponsor-Director. Overige Officers kunnen zonodig naar goeddunken aangesteld worden.

De Sponsoring-Dealer bekleedt de functie van Sponsor-Director. Hij kan een aantal of alle functies bekleden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden dragen en kan elke Officer uit diens functie ontheffen, naar uitsluitend oordeel van de dealer. De Sponsoring-Dealer kan bepalen hoe Chapter-Officers worden gekozen en hoe lang ze in functie blijven. Opgerichte Chapters dienen hun reglementen te raadplegen over de aanstelling en ontheffing uit de functie van Officers.

De Sponsoring-Dealer heeft de bevoegdheid om van het Chapter te eisen dat men zich houdt aan de normen van de Sponsoring-Dealer en dient de H.O.G. te garanderen dat het Chapter zich houdt aan dit Charter en het beleid.

De taken en de verantwoordelijkheden van de Primary Officers zijn als volgt:

Director: De Director dient dit Charter en het reglement van het Chapter te handhaven, vergaderingen van het Chapter te houden en de verantwoordelijkheden van de Officers van het Chapter te coördineren.

Assistant Director: De Assistant Director assisteert de Director bij het vervullen van diens taken. De Assistant Director is ook verantwoordelijk voor het bevorderen van het lidmaatschap, oriëntatie van het lidmaatschap, verlenging van het lidmaatschap en het op de hoogte houden van de leden van het Chapter betreffende H.O.G.-programma's.

Treasurer: De Treasurer is verantwoordelijk voor het innen en uitgeven van de gelden van het Chapter, het maandelijks aan de leden rapporteren betreffende de financiële transacties, het indienen van een financieel jaarverslag bij de H.O.G., dat voldoet aan alle eisen betreffende registratie en rapportage van inkomsten.

Secretary: De Secretary is verantwoordelijk voor de beheerstaken van het Chapter, het maken van de notulen van de jaarvergadering en de algemene vergaderingen van het Chapter, het toezicht op de eventuele functie van Membership Officer en zorgen dat alle leden van het Chapter ook geldig lid zijn van de H.O.G., een getekend exemplaar in bezit hebben van het Annual Chapter Membership Enrollment Form and Release van elk lid dat jaarlijks getekend is, en het overleggen aan de H.O.G. van de H.O.G. Chapter Charter Application en alle andere rapporten die door de H.O.G. vereist worden. Daarnaast dient de Secretary ervoor te zorgen dat aan alle eisen betreffende verzekering is voldaan (met inbegrip van het tekenen door de deelnemers van de vereiste vrijwaringsformulieren) , en dat alle jaarlijkse rapporteringen aan de plaatselijke overheid zijn gebeurd. Dat letselrapportformulieren worden opgesteld, dat letselrapportformulieren tijdig worden ingediend bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij en hij is verantwoordelijk voor het onderhouden en archiveren van vrijwaringsformulieren en letselrapporten.

De taken en de verantwoordelijkheden van de overige (optionele) Chapter Officers zijn:

Activities Officer: De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.

Ladies of Harley Officer: De L.O.H. Officer is verantwoordelijk voor het bevorderen dat vrouwelijke leden actief deelnemen aan activiteiten van het Chapter.

Road Captain: De Road Captain(s) is/zijn verantwoordelijk voor het helpen bij het uitzetten en begeleiden van toertochten en het Chapter op de hoogte houden van alle H.O.G.-programma's.

Editor: De Editor is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van schriftelijk, mondeling (uitgezonden) en elektronisch materiaal voor Chapter-publicaties, bv. nieuwsbrieven, persberichten. Alle Chapter-publicaties, schriftelijk, mondeling (uitgezonden) of elektronisch dienen goedgekeurd te worden door de Sponsoring-Dealer voordat ze openbaar gemaakt worden.

Safety Officer: Het is de taak van de Safety Officer om de leden van het Chapter informatie te verstrekken over de mogelijkheden voor training van rijders.

Photographer: De Photographer is verantwoordelijk voor het maken verkrijgen en regelen van Chapter-foto's voor gebruik in Chapter-publicaties en Chapter-albums.

Historian: De Historian is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een schriftelijk verslag van de geschiedenis van het Chapter, daaronder begrepen Chapteractiviteiten en aantallen leden.

Membership Officer: De Membership Officer is verantwoordelijk voor het zorgen dat alle leden van het Chapter ook geldig lid zijn van de H.O.G., een jaarlijks getekend exemplaar in bezit heeft van het Annual Chapter Membership Enrollment Form & Release, het bijhouden van de ledenlijsten van het Chapter, en het overleggen aan het H.O.G. bureau of bijhouden op de sectie Chapterzaken van www.members.hog.com van een kwartaalverslag van de leden.

Webmaster: De Webmaster is verantwoordelijk voor het verzamelen en organiseren van materiaal voor de website van het Chapter en het voorleggen voor goedkeuring aan de Sponsoring-Dealer voorafgaand aan publicatie.


Artikel VI – Lidmaatschap

Alle leden van de Harley Owners Group kunnen lid worden van een aangesloten Chapter. Als het lidmaatschap van de H.O.G. eindigt, eindigt ook automatisch het lidmaatschap van het Chapter. Het Chapter dient er op te letten dat alle Chapter-leden een geldig H.O.G.-lidmaatschap hebben en dat zich in het archief een getekend exemplaar bevindt van het jaarlijkse Chapter Membership Enrollment Form and Release voor elk Chapter-lid. Iedereen die het lidmaatschap van een Chapter aanvraagt of verlengt dient een bewijs te overleggen van zijn of haar H.O.G. lidmaatschap als voorwaarde om lid te kunnen worden en blijven.


De Sponsoring-Dealer kan het lidmaatschap van het gesponsorde Chapter van een persoon opschorten of beëindigen indien de Sponsoring-Dealer, uitsluitend ter beoordeling van de Sponsoring-Dealer, tot de conclusie komt dat het gedrag van dat lid ongewenst is of niet in het belang van de Sponsoring-Dealer. Opgerichte Chapters dienen hun reglementen te raadplegen voor het specifieke gedeelte over de beëindiging van het lidmaatschap.


Artikel VII – Contributie

Chapters zijn organisaties zonder winstoogmerk. De Sponsoring-Dealer kan contributie voor het Chapter vaststellen die uitsluitend gebruikt mag worden ter dekking van de administratiekosten van het Chapter. Opgerichte Chapters dienen hun reglementen te raadplegen voor het specifieke gedeelte over de contributie.


Chapters kunnen wettelijk toegestane acties ter verwerving van fondsen voeren als bijdrage in de kosten van het Chapter of om geld in te zamelen voor goede doelen. Alle dergelijke acties ter verwerving van fondsen dienen goedgekeurd te worden door de Sponsoring-Dealer.


Artikel VIII – Activiteiten

Evenementen en activiteiten van een Chapter zijn uitsluitend een zaak van dit Chapter. Deze evenementen en activiteiten kunnen alle op het gezin gerichte, veilige activiteiten zijn die een positief beeld van het motorrijden bevorderen en die de leden van het Chapter aanspreken.


Artikel IX – Chapter-publicaties

Alle materiaal dat door het Chapter wordt gepubliceerd moet voorzien zijn van de officiële naam en het nummer van het Chapter. Alle publicaties van het Chapter, schriftelijk, mondeling (uitgezonden) of elektronisch moeten goedgekeurd worden door de Sponsoring-Dealer. Indien op enig moment, H.O.G., naar eigen goeddunken, besluit dat een publicatie van een Chapter niet verenigbaar is met de gezinsgerichte, apolitieke filosofie en /of andere doelstellingen van de H.O.G., kan de erkenning van het Chapter als bij de H.O.G. aangesloten organisatie worden ingetrokken. Een exemplaar van alle publicaties van welke aard ook dient aan het H.O.G.-kantoor gezonden te worden.


Artikel X – Licentie handelsmerken

De handelsmerken H.O.G.®, HOG®, HARLEY OWNERS GROUP®, L.O.H.®, LADIES OF HARLEY® en de onderstaande H.O.G. logo's (de "H.O.G. Trademarks") behoren tot de vele handelsmerken van de Harley-Davidson Motor Company. Deze H.O.G. Trademarks mogen op geen enkel manier gewijzigd worden en mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere teksten of afbeeldingen.


De uitgifte of het vernieuwen van dit Annual Charter For H.O.G. Chapters betekent een beperkte licentie voor het gebruik van de H.O.G. Trademarks zolang dit Annual Charter for H.O.G. Chapters van kracht is.

De licentie van het Chartered H.O.G. Chapter om de H.O.G. Trademarks te gebruiken geldt uitsluitend in samenhang met de officiële naam van het Chapter en gebruik in samenhang met materiaal dat betrekking heeft op activiteiten van het Chapter.

Het huidige adelaarslogo van de H.O.G. wordt alleen afgebeeld met de officiële naam van het Chapter, die boven het adelaarslogo van de H.O.G. en binnen de officiële balk van het H.O.G. Chapter wordt afgebeeld, zoals in het onderstaande voorbeeld.


Chapters moeten vooraf toestemming vragen aan de H.O.G. voor het gebruik van H.O.G. Trademarks op enig materiaal anders dan publicaties van het Chapter. T shirts, speldjes en alle andere artikelen mogen alleen worden geproduceerd door officiële licentiehouders van de Harley-Davidson Motor Company en vereisen eveneens de goedkeuring van de H.O.G.

Het Chapter mag de H.O.G. Trademarks blijven gebruiken zolang dit Annual Charter van kracht is tussen H.O.G. en het officiële Chapter, en het Chapter zich houdt aan dit Annual Charter en het beleid van de H.O.G. De H.O.G. kan, naar eigen goeddunken, de beperkte licentie van het Chapter om de H.O.G. Trademarks te gebruiken te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen en op de datum waarop de opzegging van kracht wordt dient het Chapter alle gebruik van de merken daadwerkelijk te staken.

Het Chapter dient alle medewerking te verlenen die in redelijkheid wordt gevraagd door Harley-Davidson Europe om de H.O.G. Trademarks te beschermen in het gebied waar het Chapter actief is.


Artikel XI – Reglement

Dit Charter dient te worden aanvaard en gebruikt te worden als basis voor het beleid van H.O.G. Chapters en dient beschikbaar te zijn voor alle leden van het Chapter.


Voor opgerichte Chapters vervangen de Chapter-reglementen dit Charter en het H.O.G.-beleid. Bij afwijkingen gelden de Chapter-reglementen. De Sponsoring-Dealer en het H.O.G.-kantoor moeten reglementen voor Chapters goedkeuren voorafgaand aan publicatie of invoering. Als ze zijn aangenomen moeten reglementen ter beschikking gesteld worden van de Sponsoring-Dealer en het H.O.G.-kantoor, evenals aan alle leden.


Artikel XII – Wijzigingen

De H.O.G. kan dit Charter te allen tijden naar eigen goeddunken wijzigen op basis van de H.O.G.-inzichten betreffende ontwikkelingen binnen Chapters en vereisten vanwege strijdigheid met eventuele nationale of lokale wetgeving.


Artikel XIII – Uitbetaling van gelden

In het geval van ontbinding of volledige opheffing van het Chapter worden alle overblijvende gelden en eigendommen van het Chapter, na betaling of reservering voor betaling van alle schulden en verplichtingen van het Chapter en bijbehorende onkosten, uitbetaald aan een of meer organisaties die zich uitsluitend bezig houden met goede doelen en die volgens de toepasselijke nationale wetten erkend zijn als een liefdadigheidsinstelling. In geen geval kunnen dergelijke activa of eigendommen ten goede komen aan een Director, Officer of individu.


Artikel XIV – Afwijzing

Hoewel het Chapter aangesloten is bij de H.O.G., blijft het een aparte, onafhankelijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor zijn eigen handelingen. Alle leden van de Harley Owners Group en hun gast(en) nemen vrijwillig en voor eigen risico deel aan de H.O.G. en aan de activiteiten van het H.O.G. Chapter. De Sponsoring-Dealer, de H.O.G. en de Harley-Davidson Motor Company, haar dochterondernemingen, vertegenwoordigers en lokale Chapter Officers worden gevrijwaard door het lid of de gast voor schade of ongeval betreffend het lid of de gast die het gevolg kunnen zijn van deelname aan de H.O.G. en de activiteiten van het H.O.G.-Chapter. Dit betekent dat geen enkel lid van een lokaal Chapter of hun gast(en) een wettige eis tot schadevergoeding kan instellen tegen de Sponsoring-Dealer, de H.O.G., de Harley-Davidson Motor Company, haar vertegenwoordigers en dochterondernemingen, de lokale Chapters en hun bestuurders en medewerkers voor letsel of schade.


Artikel XV – Nationaal en lokaal recht

Indien enig deel van dit Charter om wat voor reden dan ook ongeldig mocht zijn ingevolge nationaal of lokaal recht dat van toepassing is op de inhoud van dit Charter, dan wordt dat deel geacht te zijn verwijderd uit dit Charter en de rest van dit Charter blijft onverkort van kracht.


Artikel XVI – Beleid

Ontbinding en beëindiging van sponsorschap: Indien een Sponsoring-Dealer besluit het sponsorschap van een erkend Chapter te beëindigen of te ontbinden:

Stelt de Sponsoring-Dealer de H.O.G. Manager op de hoogte van de bedoeling van de Sponsoring-Dealer om het sponsorschap te annuleren of te beëindigen vijftien dagen voordat het Chapter schriftelijk op de hoogte gesteld wordt van de beëindiging of ontbinding van het sponsorschap. Een dergelijke mededeling geschiedt per telefoon, e-mail of fax.

De Sponsoring-Dealer stelt het Chapter schriftelijk op de hoogte dat het sponsorschap wordt beëindigd of ontbonden, met vermelding van de redenen van beëindiging of ontbinding. De opzegging gaat in vijftien dagen na de datum van ontvangst van de opzegging. Een kopie van de schriftelijke opzegging aan de leden van het Chapter dient gezonden te worden aan de H.O.G. Manager.

Een volgend verzoek om erkenning van een groep die gesponsord wil worden door de voormalig Sponsoring-Dealer zal niet in overweging genomen worden gedurende een periode van minimaal drie maanden volgend op de beëindiging of ontbinding van het sponsorschap van het voormalige erkende Chapter.

Activiteiten van het Chapter:

Een Chapter moet aangeven of evenementen 'open', 'gesloten' of 'alleen voor leden' zijn.

Gesloten evenementen zijn evenementen van het Chapter die toegankelijk zijn voor leden van het Chapter en één gast per lid.

Ledenevenementen zijn evenementen die alleen toegankelijk zijn voor leden van de H.O.G.

Open evenementen zijn evenementen van het Chapter die toegankelijk zijn voor leden, leden van de H.O.G. en andere gasten.

Lidmaatschap: Om een lidmaatschap van het Chapter op te schorten of in te trekken moet de Sponsoring-Dealer het volgende doen:

Het lid schriftelijk op de hoogte stellen van het intrekken van het lidmaatschap van het Chapter. Geef de reden voor het intrekken in duidelijke, beknopte bewoordingen.

Het lid zijn contributie voor het lopende jaar teruggeven.

Een kopie van de schorsingsbrief aan de H.O.G. Manager zenden.

Opgerichte Chapters dienen hun reglementen te raadplegen, waarin een speciaal gedeelte is opgenomen over de opschorting en beëindiging van het lidmaatschap.

Nieuwsbrieven: Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit allerlei gedrukt materiaal waarmee de leden op de hoogte gesteld worden van activiteiten, bv. briefkaarten, folders, meerbladige publicaties etc. Voor in de nieuwsbrief vermelde activiteiten moet aangegeven worden of het gaat om een open evenement, een ledenevenement of een besloten evenement.

Chapter Status: Elk Chapter dat geen evenementen organiseert of dat geen nieuwsbrieven uitbrengt kan de erkenning als bij de H.O.G. aangesloten organisatie verliezen.

Contributie: Het jaarlijkse lidmaatschap van het Chapter mag niet meer dan 50 euro kosten.

Charte Annuelle pour les Chapters du HOG


Préambule

Le Harley Owners Group (H.O.G.) est une organisation fondée et parrainée par Harley-Davidson Motor Company. Le groupe s’est constitué pour offrir des avantages aux pilotes de motos et des services aux enthousiastes de Harley-Davidson dans le monde entier, et pour développer des relations étroites entre le pilote de Harley-Davidson, le concessionnaire Harley-Davidson et Harley-Davidson Motor Company.

La possibilité de créer un Chapter indépendant affilié au Harley Owners Group a pour but de rassembler les membres qui ont un intérêt commun pour la promotion des activités du motocyclisme. L’objectif de chaque Chapter est de promouvoir un enthousiasme accru pour le pilotage des motos Harley-Davidson. Le Chapter devra être une organisation centrée sur la famille et apolitique.


Article I - Objectif

1. L’objectif du Chapter local sera de promouvoir des activités de pilotage responsables destinées aux membres du Harley Owners Group en proposant des activités du Chapter et en encourageant la participation à d’autres événements du H.O.G.

2. Les activités et les opérations du Chapter devront être conduites en harmonie avec une philosophie orientée sur la famille et apolitique.


Article II - Parrainage

1. Chaque chapter doit être parrainé par un concessionnaire Harley-Davidson officiel. La décision de parrainer un Chapter est à la seule discrétion du concessionnaire.

2. Un concessionnaire Harley-Davidson officiel ne peut parrainer qu’un seul Chapter du H.O.G.

3. Le Concessionnaire Parrain doit avoir tout pouvoir pour demander au Chapter parrainé de conduire ses opérations et ses activités conformément aux normes du Concessionnaire Parrain. Le Concessionnaire Parrain devra exiger du Chapter qu’il gère et conduise ses activités conformément à la Charte et aux polices d’exploitation du H.O.G.

4. Le Concessionnaire Parrain aura autorité sur le contenu de toutes les publications du chapter, qu’il lui appartiendra d’approuver.

5. Le Concessionnaire Parrain aura autorité sur tout problème et sur tous les problèmes concernat l’adhésion au Chapter.

6. Le Concessionnaire Parrain pourra fixer les montant des cotisations du Chapter, qui ne pourront être utilisées que pour payer ou rembourser les frais de gestion du Chapter.


Article III - Demande d’affiliation et Durée

L’affiliation au H.O.G. aura une durée de validité de un an et devra faire l’objet d’une demande d’affiliation annuelle et être soumise à l’acceptation du H.O.G.


Article IV - Nom et Affiliation

1. Le Harley Owners Group, division de Harley-Davidson Motor Company, est l’organisme qui régit tous les Chapters du H.O.G. Chaque Chapter affilié au Harley Owners Group devra être une organisation séparée et indépendante fournissant des services aux membres de son Chapter sur une base « non lucrative ».

2. Chaque chapter affilié devra adhérer à la présente Charte et aux polices d’exploitation du H.O.G.

3. Les Chapters affiliés devront prendre le nom de leur ville ou de la région du leur Concessionnaire Parrain. Le H.O.G France se réserve le droit d’approuver les noms de Chapters.

4. Si le H.O.G. décide, à seule discrétion, qu’un Chapter n’adhère pas à la présente Charte, le H.O.G. pourra retirer au Chapter sa reconnaissance d’organisme affilié au H.O.G. Les concessionnaires pourront de même retirer leur parrainage à leur Chapter à tout moment, ce qui mettra également fin à l’affiliation du Chapter au H.O.G.


Article V - Membres du bureau

1. Les Chapters affiliés devront comprendre les membres du bureau suivants : Directeur, Directeur Adjoint, Trésorier et Secrétaire. D’autres membres discrétionnaires du bureau pourront être nommés si nécessaire.

2. Le Concessionnaire Parrain pourra assumer tout ou partie de la (des) fonction(s) d’un (des) membre(s) du bureau, y compris leurs responsabilités respectives, et il pourra démettre de ses fonctions tout membre du bureau, à sa seule discrétion. Le Concessionnaire Parrain pourra déterminer comment les membres du bureau seront sélectionnés et la durée de leur mandat au bureau.

3. Le Concessionnaire Parrain aura la faculté de demander au Chapter de se conformer aux normes du Concessionnaire Parrain et il lui appartiendra de garantir au H.O.G. que le Chapter se conforme à la présente Charte et aux polices d’exploitation.

4. Les tâches et les responsabilités des membres de base du bureau du Chapter seront les suivants :

A. Directeur: Le Directeur devra se conformer à la présente Charte et aux statuts de Chapter, conduire les réunions et coordonner les responsabilités des membres du bureau.

B. Le Directeur Adjoint: Le Directeur Adjoint devra assister le Directeur dans la réalisation de ses tâches de Directeur. Le Directeur Adjoint sera également responsable de la promotion des adhésions, de l’orientation des adhésions et il devra informer les membres du Chapter sur les programmes du H.O.G.

C. Le Trésorier: Le Trésorier sera responsable de la collecte et de l’utilisation des fonds du Chapter, du rapport des opérations financières aux membres sur une base mensuelle, de soumettre un rapport financier annuel au H.O.G., du respect des exigences d’enregistrement des recettes et du rapport.

D. Le Secrétaire: Le Secrétaire sera responsable des problèmes administratifs du Chapter, de tenir les procès-verbaux des réunions annuelles des membres du Chapter et des assemblées générales, de s’assurant que tous les membres du Chapter possèdent une adhésion en cours de validité auprès du H.O.G., de conserver une copie signée du formulaire d’adhésion annuelle au Chapter et un reçu de chaque membre signé sur une base annuelle, et de soumettre au H.O.G. la demande d’affiliation à la Charte du Chapter du H.O.G. et tous les autres rapports qui seront requis par le H.O.G. En outre, le Sécretaire devra s’assurer que toutes les exigences sont remplies en matière d’assurance (y compris les signatures des participants sur les formulaires de reçus requis).

5. Les tâches et les responsabilités des membres discrétionnaires du bureau seront les suivantes :

A. Le Responsable des activités: Le Responsable des activités sera chargé de la gestion des événements du Chapter.

B. Le Responsable du Ladies of Harley: Le Responsable L.O.H.sera chargé d’encourager les membres féminins à prendre une part active aux activités du Chapter.

C. Le Responsable des parcours: Le(s) Responsable(s) des parcours sera (seront) chargé(s) d’aider à planifier les itinéraires pour les excursions du Chapter et de tenir le Chapter informé de tous les programmes du H.O.G.

D. Le Rédacteur: Le Rédacteur aura la responsabilité de monter, d’agencer les supports, écrits, oraux, (radiodiffusion) et électronique pour les publications du Chapter, par ex: bulletins, circulaires, communiqués de presse. Toutes les publications, qu’elles soient écrites, orales (radiodiffusion) ou électroniques, devront être soumises au Concessionnaire Parrain pour approbation avant la publication.

E. Le Responsable de la sécurité: Le Responsable de la sécurité sera chargé de fournir aux membres du Chapter des informations concernant les possibilités de formation pour les pilotes.

F. Le Photographe: Le Photographe sera responsable de l’obtention et de l’organisation des photos du Chapter destinées à être utilisées dans les publications du Chapter et dans les albums relatant l’histoire du Chapter.

G. L’Historien: L’Historien sera responsable de la préparation et du suivi d’un historique écrit du Chapter, incluant les fonctions des membres du bureau, des activités du Chapter et les chiffres d’adhésion.Article VI - Adhésion

1. Tous les membres du Harley Owners Group peuvent adhérer à n’importe quel Chapter affilié. Une adhésion arrivant à expiration au H.O.G. met automatiquement fin à l’adhésion au Chapter local et à toutes adhésions associées. Il est de la responsabilité de chaque Chapter local de s’assurer que les membres du Chapter possèdent une adhésion en cours de validité auprès du H.O.G. et de conserver dans les registres du Chapter une copie signée du formulaire d’adhésion annuel au Chapter et un reçu de chaque membre du Chapter. Toute personne aura la responsabilité lors de sa demande, ou du renouvellement de son adhésion au Chapter local d’apporter la preuve de son adhésion au niveau national, ce qui constitue une condition de son éligibilité en tant que membre.

2. Le Concessionnaire Parrain pourra suspendre ou mettre fin à l’adhésion d’une personne au Chapter parrainé, si le Concessionnaire Parrain, à sa seule discrétion, décide que la conduite du membre le rend indésirable ou si celle-ci est contraire aux intérêts du Concessionnaire Parrain.


Article VII - Cotisations

1. Les Chapters sont des organismes à but non lucratif. Le Concessionnaire Parrain pourra, à sa seule discrétion, fixer les montant des cotisations, qui seront utilisées uniquement pour payer ou rembourser les frais de gestion du Chapter.

2. Les Chapters pourront organiser des activités lucratives légitimes, pour aider à payer ou à rembourser les frais de fonctionnement du Chapter ou pour constituer des fonds pour des oeuvres charitatives. Toutes ces activités lucratives devront être soumises à l’approbation du Concessionnaire Parrain.


Article VIII - Activités

Les événements et les activités du Chapter sont la seule responsabilité du Chapter local. Ces événements et ces activités peuvent inclure des activités centrées sur la famille, ne présentant pas de risques, qui sont de nature à promouvoir une image positive du sport du motocyclisme et qui donnent envie de devenir membre du Chapter.


Article IX - Publications du Chapter

Tout les supports publiés par le Chapter devront comporter le nom officiel du Chapter et son numéro. Toutes les publications du Chapter, qu’elles soient écrites, orales (radiodiffusion), ou électroniques, devront être approuvées par le Concessionnaire Parrain. Si, à un moment quelconque, le H.O.G. décide à sa seule discrétion que la publication d’un Chapter est incompatible avec les philosophies centrées sur la famille, apolitique, et/ou les objectifs du H.O.G., il pourra être mis fin à la reconnaissance du Chapter en tant qu’organisme affiliée au H.O.G. Une copie de toutes les publications du Chapter, quel qu’en soit le type, devra être adressée au bureau du H.O.G. Europe.


Article X - Licence de marque déposée

1. Les marques déposées H.O.G., HARLEY OWNERS GROUP, L.O.H., LADIES OF HARLEY et les logos H.O.G. ci-dessous (les "Marques déposées de logos") font partie des nombreuses marques déposées de Harley-Davidson Motor Company. Ces marques déposées H.O.G. ne peuvent en aucune façon être modifiées et ne peuvent pas être utilisées combinées à d’autres mots ou graphismes.

2. La déliverance ou le renouvellement de cette Charte Annuelle Pour les Chapters du H.O.G. constitue une licence limitée accordée aux Chapters du H.O.G. pour l’utilisation des marques déposées H.O.G. pour la durée de la présente charte annuelle.

3. La licence des Chapters du H.O.G. régis par la Charte pour utilisation des marques déposées H.O.G. est limitée à son utilisation en association avec le nom officiel du Chapter et en association avec les supports se rapportant aux activités du Chapter.

4. Les Chapters devront obtenir l’autorisation préalable du H.O.G. pour utiliser les marques déposées H.O.G. sur tout support autre que les publications du Chapter. Les T-shirts, les pin’s et autres articles ne sont fabriqués que par des concessionnaires autorisés de la licence de Harley-Davidson Motor Company et ils devront en conséquence faire également l’objet d’un accord préalable du H.O.G.

5. L’utilisation par le Chapter des marques déposées H.O.G. ne pourra se poursuivre que tant que cette Charte Annuelle demeurera en vigueur entre le H.O.G. et le Chapter régi par la Charte, et à la condition que le Chapter fonctionne conformément à cette Charte Annuelle et aux polices d’èxploitation du H.O.G. H.O.G. pourra, à sa seule discrétion, mettre fin à tout moment à la licence restreinte du Chapter d’utiliser les marques déposées H.O.G., avec un préavis écrit de trente (30) jours. Le Chapter devra immédiatement cesser d’utiliser les marques dès la prise d’effet de la notification.

6. Le Chapter devra apporter toute l’assistance que Harley-Davidson pourra raisonnablement lui demander, pour protéger les marques déposées H.O.G. dans
la ville d’exploitation du Chapter.


Article XI – Statuts

1. Cette Charte devra être adoptée et elle servira de police d’exploitation pour les Chapters du H.O.G. Elle devra être mise à la disposition de tous les membres.

2. Les statuts du Chapter, le cas échéant, ne pourront pas remplacer, annuler, ni s’opposer à la présente charte et aux polices d’exploitation du H.O.G. Le Concessionnaire Parrain et le bureau du H.O.G. devront approuver les statuts du Chapter avant leur publication ou leur mise en œuvre. Lorsque les statuts du Chapter auront été adoptés, un exemplaire de ces statuts devra être fourni au Concessionnaire Parrain et au bureau du H.O.G., et il devra être mis à la disposition de tous les membres du Chapter.


Article XII - Amendements

Le H.O.G. pourra modifier cette Charte à tout moment à sa seule discrétion, sur examen par le H.O.G. des développements et des besoins du Chapter, ou en cas de non conformité avec les lois nationales, de l’état, ou locales.


Article XIII - Décaissements

En cas de dissolution ou de liquidation définitive du Chapter, tous les fonds restants et les biens du Chapter, après paiement de tout le passif et des obligations du Chapter ou après avoir fait des provisions pour ledit paiement et pour les dépenses nécessaires, devront être distribués à un (des) organisme(s) conçus et gérés exclusivement à des fins caritatives et qui entrent dans le cadre d’organisme(s) exempté(s). L’actifs et les biens ne devront en aucun cas être distribués à un directeur, un membre du bureau ou à une personne privée.


Article XIV – Renonciation au droit de recours

Bien que le Chapter puisse être affilié au H.O.G., il demeure une entité indépendante, responsable de ses actions. Tous les membres du Harley Owners Group et leur(s) invité(s) participent volontairement et à leurs propres risques au H.O.G. et aux activités du H.O.G. Le Concessionnaire Parrain, le H.O.G. et Harley-Davidson Motor Company, ses filiales et ses distributeurs, ainsi que les responsables du bureau du Chapter local sont ou seront dégagés de toute responsabilité ou tenus à couvert par le membre/l’invité, de tout dommage ou perte encouru par le membre/l’invité, affectant ses biens, qui pourrait découler de sa participation au H.O.G. et aux activités du H.O.G. Cela signifie que chaque membre et tous les membres du Chapter local et son (ses) invité(s) ne sont pas fondés à entreprendre une action judiciaire à l’encontre du Concessionnaire Parrain, du H.O.G., de Harley-Davidson Motor Company, de ses distributeurs et de ses filiales, des Chapters locaux et de leurs agents respectifs et employés, pour tout dommage encouru par eux ou affectant leurs biens.


Article XV – Législation nationale ou locale

Si une partie quelconque de cette Charte devient inopérante pour quelque raison que ce soit, dans le cadre d’une législation nationale ou locale ayant juridiction sur l’objet de la présente Charte, ladite partie sera supprimée de la Charte et le reste de la Charte demeurera valable et continuera à produire son plein effet. Le membre qui participe aux activités peut légitimement engager la responsabilité civile contractuelle du Chapter local voire du H.O.G., étant adhérent à ces organisations, et ce à condition qu’il puisse prouver que le Chapter local n’a pas respecté les obligations attachées au « contrat d’adhésion ».


Article XVI - Polices d’exploitation

1. Abrogation et fin du parrainage : dans le cas où un Concessionnaire Parrain décide de mettre fin ou d’abroger le parrainage d'un Chapter régi par la Charte :

A. Le Concessionnaire Parrain devra informer le représentant approprié du H.O.G. du pays de son intention d’annuler ou de mettre fin au parraingae dans les quinze jours qui précèdent, par une notification écrite donnée au Chapter, significant la rupture ou l’abrogation du parrainage. Cette notification devra être fournie par téléphone ou par fax.

B. Le Concessionnaire Parrain devra fournir au Chapter une notification écrite significant que le parraingage est rompu ou abrogé, en indiquant les motifs de la rupture ou de l’abrogation. Ladite notification sera effective quinze jours après la date de remise de la notification. Une copie de la notification écrite du Concessionnaire Parrain aux membres du Chapter devra être envoyée au représentant du H.O.G. du pays et au bureau de H.O.G. Europe.

C. Toute demande ultérieure de Charte par un groupe proposé au parrainage par le précédant Concessionnaire Parrain ne pourra être prise en considération pour acceptation avant une période de trois mois suivant la rupture du Concessionnaire Parrain ou l’abrogation du parrainage du concessionnaire de l’ancien Chapter régi par la Charte.

2. Adhésion : Pour suspendre ou révoquer une adhésion à la Charte, le Concessionnaire Parrain devra procéder comme suit :

A. Notifier au membre par écrit de l’annulation de son adhésion au Chapter. Donner le motif de l’annulation en termes clairs et concis.

B. Rembourser les cotisations du membre du Chapter pour l’année.

C. Envoyer une copie de la lettre d’annulation au représentant approprié du pays.

3. Bulletins circulaires : Les Chapters doivent publier au moins six bulletins circulaires par an pour pouvoir prétendre au maintien de leur affiliation au H.O.G. Les bulletins circulaires pourront consister en un support imprimé informant les membres des activités, par ex : cartes postales, prospectures, publications comprenant plusieurs pages, etc. Les activités répertoriées dans le bulletin circulaire devront préciser s’il s’agit d’un événement ouvert à tous, d’un événement réservé aux membres du H.O.G. ou d’un événement à participation restreinte.

4. Statut du Chapter : Tout Chapter qui ne réalise aucun événement, ou qui ne publie pas six bulletins circulaires par an, verra sa reconnaissance d'organisme affilié au H.O.G. abrogée.
© All this Website is copyrighted through the Belgian Metropole Chapter